Fadingways

Logistyka i nowinki technologiczne w transporcie

Nowy rejestr przewoźników

flota

W celu przeciwdziałania nieuczciwym przedsiębiorcom, w Polsce ma powstać Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Rejestr ma zawierać informację o poważnych naruszeniach odnotowanych w ciągu ostatnich dwóch lat oraz imię i nazwisko osoby, która straciła dobrą ocenę. Czy w rzeczywistości Rejestr przysłuży się do zwalczania nieuczciwych przedsiębiorców?
Powstanie Rejestru jest narzucone przez Parlament Europejski oraz Radę Europy, które ustanowiły, iż do końca 2012 roku w każdym kraju członkowskim taki rejestr miał być założony. Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, które dopiero teraz zaczynają realizować powyższy nakaz. Rejestr obejmować będzie przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. W bazie mają się znaleźć także takie informacje jak wskazanie osób, które są nieudolne w organizowaniu transportu czy dopuściły się poważnych naruszeń przepisów określających te obowiązki lub warunki przewozu.IMG_7418
Obowiązek prowadzenia takiego rejestru jest częścią realizacji polityki ujednolicania w krajach członkowskich Unii Europejskiej przepisów prawa transportowego. W chwili obecnej wymiana informacji na temat nieuczciwych przewoźników dokonywana jest w drodze korespondencji tradycyjnej, co nierzadko utrudnia i wydłuża procesy kontrolne międzynarodowych służb kontrolnych. Uruchomienie KREPTD znacznie ułatwi i usprawni wymianę istotnych informacji. Pozwoli to także na uporządkowanie informacji przekazywanych pomiędzy państwami członkowskimi, co pozwoli wzmocnić zasadę uczciwej konkurencji. Dane o przewoźniku, który uzyskał zgodę na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą więc dostępne dla wszystkich. Wyjątek stanowić będą informacje o adresie zamieszkania, data i miejsce urodzenia, co jednak nie oznacza, że odpowiednie instytucje nie będą miały do nich dostępu. autoBowiem jeśli przewoźnik dopuści się poważnych naruszeń, dane te będą udostępniane innym organom.
Rejestr ma zacząć funkcjonować od listopada 2017 roku. Ewidencja ma obejmować swoim zakresem różne naruszenia prawa z ostatnich dwóch lat. Polskie przepisy przewidują bowiem taki okres jeśli chodzi o zatarcie skazania w przypadku wykroczeń oraz o uznanie za niebyłe decyzje administracyjne, na podstawie których na takich przedsiębiorców miałyby zostać nałożone poważne kary pieniężne. W systemie zostało określone, że trzy przekroczenia prawa są równoznaczne z jednym z bardzo poważnych. Jeśli jednak przewoźnik dopuści się jednego określonego jako bardzo poważny, to procedura zostanie wszczęta natychmiastowo. Takie postępowanie może odbyć się także, gdy w danej firmie dopuszczono się aż trzech bardzo poważnych naruszeń w ciągu roku, liczone średnio na kierowcę lub gdy wydano prawomocny wyrok sądu za przestępstwo.

Post a comment